background
Tin tức
LÊ CHIÊU QUÂN

Ngày đăng: 06/06/2019

Học viên GAC Đà Nẵng

Lê Chiêu Quân 5 tuổi - TP: Đại Dương, Miêu tả khung cảnh vui tươi dưới Đại Dương cùng nhiều nhân vật sinh sống khác nhau.Các bạn ở đây đều rất vui vẻ và giúp đỡ lẫn nhau. (Học viên GAC Đà Nẵng)

experience HandShake